Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka plików cookies

1. Serwis www.carbolinepolska.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Carboline Polska.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) Do zapamiętywania informacji w koszyku zakupów.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, ustawień koszyka, stanu zalogowania.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Lista aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE- MALARZ

 

 

Wiślina, 14 kwiecień 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór pracownika - malarz
w ramach projektu: ”Opracowanie innowacyjnych powłok ogniochronnych do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych wraz z technologią ich produkcji”  realizowanego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Carboline Polska Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 29; 83-021 Wiślina

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.carboline.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. Strona www.trojmiasto.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Kod CPV:             45442100-8  - Roboty malarskie

 

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

 

 1. Świadczenie usługi malarza w ramach ww. projektu.

 

 1. Czas trwania i forma

-            czynności realizowane będą na terenie zakładu Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego,

-            forma zatrudnienia – umowa zlecenie

-            termin realizacji od dnia podpisania umowy najpóźniej do dnia 12.04.2017 r. do końca realizacji projektu tj. 30.09.2017 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu zaangażowania w przypadku wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji projektu,

-            zaangażowanie pracownika łącznie nie może przekroczyć 3 182 h przez cały okres trwania projektu,

 

 1. 3.    Zakres obowiązków na stanowisku:

- wykonywanie wymalowywań i aplikacja farb o różnej lepkości, na różnego rodzaju powierzchnie stalowe i żelbetowe,

- obsługa mieszalników,

- obsługa agregatu do malowania,

- obsługa agregatu do malowania farb o bardzo dużej lepkości,

- obsługa pieca do palenia próbek powłok,

- obróbka mechaniczna stalowych i żelbetowych elementów do badań (spawanie, szlifowanie i in.),

- piaskowanie elementów do badań – obsługa komory do piaskowania,

- elektroniczny pomiar grubości powłoki,

- obsługa komory solnej i komory klimatycznej,

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb prowadzonych prac B+R,

-  umiejętność posługiwania się grzebieniem malarskim i elektronicznym miernikiem grubości powłok,

- znajomość obsługi stacji pogodowej oraz ustalania wilgotności względnej powietrza i punktu rosy. 

 

V. KRYTERIA DOSTĘPU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

- wykształcenie techniczne,

- doświadczenie w malowaniu hydrodynamicznym,

- doświadczenie w malowaniu farbami jedno- i dwukomponentowymi,

- doświadczenie w spawaniu i zgrzewaniu elementów stalowych,

- doświadczenie w piaskowaniu elementów stalowych,

- doświadczenie w obróbce elementów żelbetowych,

Weryfikacja na etapie składania oferty będzie odbywała się na podstawie załączonego oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 1). Następnie wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ww. w formie: świadectw pracy, zakresu obowiązków, świadectw zdobytego wykształcenia etc.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:

a)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Spełniają wszystkie warunki zamieszczone w pkt V.
 • Oferta jest ważna przez min 30 dni licząc od ostatniego dnia naboru ofert.
 • Oferta nie jest ofertą częściową ani ofertą wariantową.  

 

b)      Przy ocenie ofert zastosowane będą następujące kryteria:

 

 1. Cena oferty netto  – maksymalnie 70 % (70 pkt. punktów w przypadku najniższej ceny, punktacja dla pozostałych ofert zostanie wyliczona proporcjonalnie wg stosunku najniższej ceny do oferowanej)
 2. Uprawnienia na wózek widłowy – maksymalnie 30% (30 pkt. za posiadanie uprawnienia na wózek widłowy). Oświadczenie na etapie złożenia oferty, następnie dostarczenie kserokopii uprawnień przed podpisaniem umowy.

 

c)       Kryteria wyboru ofert

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę.

 

VII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

 

Oferty nie może złożyć podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie jest wymagany przepisami prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

VIII.  TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

Prosimy o złożenie ofert wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania w terminie do 24 kwietnia 2017 r. do godz.12:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście: mgierej@carboline.pl . W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 

a)        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez podania przyczyny.

b)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

c)         Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

d)        Zamawiający poinformuje pisemnie oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o jego wyniku. Informacja ta zostanie niezwłocznie upubliczniona również na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

Dodatkowych informacji udziela: p. Marcin Gierej pod numerem telefonu 502 239 308, bądź adresem mailowym mgierej@carboline.pl

 

Carboline Polska Sp. z o.o.

 

 

FORMULARZ OFERTY- LINK DO POBRANIA:

http://www.carboline.pl/pliki/17_04_24_1493034847984.pdf

BLACK FRIDAY w Carboline Polska

czytaj dalej

Carboline Polska Sp. z o.o.        
ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa

Oddział Gdańsk
ul. Słoneczna 29
83-021 Wiślina

 

Tel
Kom
Fax
+48 58 342 23 85
+48 502 239 319
+48 58 342 24 00

farby@carbolinepolska.pl