top of page

INFORMACJE O FIRMIE

     >>  FIRMA  >>  INFORMACJE O FIRMIE  >>  DANE ADRESOWE  >>  DANE REJESTROWE I HANDLOWE  >>  POLITYKA PRYWATNOŚCI  >>  KLAUZULA RODO
     >>  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
20210519_CARBOLINE_0074_HDR_MP2-0074aa.j
A D R E S

Dane adresowe

Słoneczna 29, 83-021 Wiślina

+48 58 342 23 85

+48 502 239 319

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00 (pn-pt)

Godziny pracy magazynu: 9:00 – 17:00 (pn-pt)

Dane adresowe
Signature
K R S    N I P    R E G O N

Dane rejestrowe i handlowe

Carboline Polska Sp. z o.o. 
0000040249
5240019007
010668687
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pomorskie  
Gdański
Pruszcz Gdański
Wiślina

Słoneczna 29

83-021

Nazwa 
Numer KRS
NIP
REGON
Forma prawna
Województwo
Powiat 
Gmina
Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Dane rejestrowe
Image by Beatriz Pérez Moya
D A N E

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carboline Polska Sp. z o.o. 
2. Kontakt Administratorem Danych Osobowych – 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Polityka prywatności
Image by AbsolutVision
R O D O

Klauzula RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carboline Polska Sp. z o.o. 
2. Kontakt Administratorem Danych Osobowych – 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula RODO
Image by Van Tay Media
O    W    S

Ogólne warunki sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) obowiązują we wszystkich stosunkach handlowych, w których Carboline Polska Sp. z o.o. występuje jako Sprzedawca („Sprzedawca”), i mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z innymi podmiotami („Kupujący”, „Kontrahent”).
2. Zapoznanie się z niniejszymi warunkami jest wymagane od Kontrahenta w każdym przypadku, gdy składa on zamówienie lub zawiera umowę, gdyż stanowią one integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.
3. Zawarcie umowy przez Kupującego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich włączenie do treści umowy a nadto, że zostały one z Kupującym uzgodnione i mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie strony inaczej nie postanowiły wyraźnie na piśmie, przy czym na Kupującym ciąży ciężar udowodnienia tego, iż istniało inne pisemne porozumienie Stron.
4. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne przy cennikach i materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, przez co strony zgodnie przyjmują, iż zostały one doręczone Kupującemu nie później niż przy zawarciu umowy. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych kontaktach handlowych obowiązują zawsze OWS aktualne na datę zawarcia danej umowy.

§2. Zawieranie i obowiązywanie umów

1. Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży oraz zgodą na zastosowanie do niej niniejszych OWS, jeśli Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w sposób przez strony przyjęty zgodnie z regulacjami zawartymi poniżej.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej / elektronicznej i określa dokładną nazwę, adres i NIP Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, miejsce dostarczenia towaru, termin odbioru od Sprzedawcy oraz być opatrzone pieczątką firmową lub na papierze firmowym lub na druku firmowym zamówień i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Możliwe jest również składanie zamówień w za pomocą platformy zakupowej https://www.carbolinepolska.pl/sklep
3. Sprzedawca może przyjąć (potwierdzić) zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin i sposób płatności za towar. Termin dostawy oraz termin zapłaty uważane są za zastrzeżone na korzyść Sprzedawcy.
4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym Przez Strony terminie.
5. Oferty, reklamy i cenniki mają charakter niewiążący, chyba, że w danej ofercie lub cenniku inaczej zastrzeżono.
6. Kupującemu nie przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego Zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w całości lub w części.
7. Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty na poczet zamówienia stanowią zaliczkę, jednakże ma ona ten skutek, iż w razie odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania zaliczki i pokrycia z tej kwoty kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przyjęciem i realizacją zamówienia. Jeżeli pozostanie w takiej sytuacji jakakolwiek część zaliczki wpłaconej przez Kupującego, taka pozostała kwota zaliczki może zostać zwrócona Kupującemu na jego pisemny wniosek.
8. Do ceny ujętej w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
9. W wypadku podwyższenia przez poddostawców Sprzedawcy cen produktów, Kupujący wyraża niniejszym zgodę na odpowiednie podwyższenie ceny określonej w umowie, cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
10. W wypadku, kiedy cena nie jest określona jest w złotych polskich, a pomiędzy datą zawarcia umowy a datą wykonania umowy nastąpi zmiana kursu waluty, Sprzedawca ma prawo zmiany ceny odpowiednio do zmiany kursu waluty obcej określonej według Tabeli A kursów średnich walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

§3. Płatności

1. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego (datą zapłaty) jest data zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.
2. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie za jakąkolwiek fakturę lub zapłatą za towar, Sprzedawcy przysługują według jego wyboru następujące uprawnienia:
a. może żądać zapłaty odsetek na zasadach określonych w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych albo innych aktualnie obowiązujących regulacjach;
b. ma prawo zaliczenia każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika co do zaliczenia zapłaty na poczet wybranych przez siebie należności wobec Sprzedawcy (wynikających z art. 451 §1 kodeksu cywilnego), na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;
c. ma prawo dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kwoty 40.00 EUR wynikającej z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją należności, także kosztów ubezpieczenia wierzytelności;
d. może zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które Kupujący nie zapłacił, a towary te zostały już Kupującemu dostarczone. Może też wystąpić odszkodowanie, jeśli towar został zużyty lub uszkodzony, a zwłaszcza, gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar;
e. może odmówić wydania kolejnej partii towarów;
f. ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy i domagania się zapłaty jednorazowo wszystkich istniejących zobowiązań, niezależnie od widniejących na fakturze lub inaczej uzgodnionych terminów zapłaty, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;
g. ma prawo anulowania przyznanych upustów i rabatów na przyszłe zamówienia
3. Strony wyłączają niniejszym możliwość dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń z zapłaty należnej Sprzedawcy. Nie wyłącza to możliwości jednostronnego potrącenia przez Sprzedawcę własnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego.
4. Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo własności zakupionego przez Kupującego towaru, do chwili całkowitej zapłaty za ten towar oraz należności z towarem związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej). Do czasu uregulowania ceny z tytułu nabycia rzeczy od Sprzedawcy oraz pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy, Kupujący nie może dokonywać jakichkolwiek czynności, których skutkiem byłoby zbycie lub obciążenie zakupionych rzeczy, względem których w mocy pozostaje zastrzeżenie własności.
6. Zapłata do rąk przedstawiciela Sprzedawcy może nastąpić tylko na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pisemnego pełnomocnictwa do przyjęcia zapłaty przez tego przedstawiciela.
7. Konto za wpłatę gotówką wymaga odrębnego uzgodnienia. W przypadku takiego uzgodnienia konto oblicza się od ceny netto po potrąceniu rabatu i innych upustów oraz poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania. Warunkiem koniecznym do przyznania konta jest, aby w rozrachunku Kupującego nie było zaległości w zapłacie poprzednich należności.
8. Złożenie weksla lub czeku przez Kupującego nie stanowi zapłaty, chyba, że strony inaczej postanowiły na piśmie.
9. W razie powstania trudności płatniczych u Kupującego, w szczególności w razie zwłoki w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy i uzależnienia dalszego jej wykonywania od uiszczenia zapłaty ceny przed dostawą, albo zażądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które gwarantuje zaspokojenie istniejących zobowiązań płatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy. Ponadto wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgody na zwłokę w ich zapłacie stają się wymagalne. Na powyższe Kupujący wyraża zgodę.
10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
11. Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie prawa zatrzymania wynikającego z wcześniejszych albo innych bieżących stosunków umownych, na podstawie których zostały Kupującemu już dostarczone towary przez Sprzedawcę.
12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 4. Warunki dostawy

1. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewoź towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę – wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje wydanie towaru. Zasady te dotyczą również chwili spełnienia świadczenia.
2. W razie umówienia się, że transport jest wykonywany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz
pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego.
3. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia
4. Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy na piśmie.
5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego i fachowego wyładunku towaru, nie później niż w ciągu 2 godzin od dotarcia towaru na miejsce. Kupujący ponosi koszty rozładunku. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku w zakreślonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą.
6. Kupujący ma prawo wskazać inne, dodatkowe miejsce rozładunku pojazdu z towarem. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe w ten sposób koszty transportu obciążają Kupującego.
7. W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów i odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wynikłe z takiego opóźnienia.
8. Dane dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego. Ceny podawane są w oparciu o koszty frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty. Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub w ciężar wydatków Kupującego.
9. Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów.
10. Koszty i straty wynikłe wskutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, w tym również dodatkowe koszty i ryzyka transportowe, obciążają Kupującego.
11. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę.
12. W razie zmiany miejsca lub terminu dostawy przez Kupującego po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący pokrywa wszelkie wynikłe stąd koszty.
13. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.
14. Sprzedawca upoważnia niniejszym Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się, do dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurą reklamacyjną związaną z przewozem towaru. Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych.
15. Zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia w dacie zawarcia umowy, w tym w szczególności takie jak działania wojenne, pożar, epidemie, strajki, blokady, bojkoty, lokauty lub wszelkie inne podobne okoliczności, które pozostają poza kontrolą Strony (siła wyższa), zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zachowania przyjętych na siebie terminów wykonania umowy sprzedaży przez okres ich trwania.
16. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strajki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawcy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy.

§ 5 Opakowania

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar, który ma być dostarczony Kupującemu był należycie opakowany.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
3. W wypadku kiedy towar powinien być dostarczony na paletach, Sprzedawca stosować będzie palety jedno- i wielorazowe nie podlegające zwrotowi.

§ 6 Rękojmia i gwarancja oraz procedura reklamacyjna

1. Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego.
2. Z mocy niniejszego OWS, do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady towaru, jednakże Sprzedawca może, według swego wyboru, uwzględnić reklamację Kupującego, jeśli uzna ją za uzasadnioną i jeśli spełnione będą warunki poniższe:
a. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to na piśmie;
b. Jeśli reklamacja dotyczy ilości towaru powstałej w wyniku błędnego zapakowania, reklamację należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym po rozładunku, jeśli zaś dotyczy szkody zaistniałej w transporcie – należy ją zgłosić w dniu rozładunku, przy czym niezbędne jest umieszczenie adnotacji o niewłaściwym stanie towaru w momencie rozładunku na liście przewozowym i potwierdzenie przez reprezentanta przewoźnika;
c. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;
d. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, dopuszcza się możliwość wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zastosowanie upustu. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
e. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar podlegający reklamacji z należytą starannością, tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie
lub powstanie braków, jak również utrata właściwości, które ten towar posiada.
f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej.
g. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest także posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady dającej podstawę do reklamacji i przekazanie tej dokumentacji Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres widniejący w zamówieniu albo w innej kierowanej przez Kupującego do Sprzedawcy korespondencji, będą skuteczne i w razie nieodebrania przesyłki, datą skutecznego doręczenia będzie data, w której nie udało się doręczyć przesyłki albo data upływu terminu drugiego awiza.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku porozumienia w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu drugiej stronie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Ogólne Warunki Sprzedaży
bottom of page